Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo planas

PATVIRTINTA

UAB Panemunės ŠSC L.e.p. direktoriaus

Darijaus Dackevičiaus 2020-05-13 d.

įsakymu Nr.5/2020

                                 PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

                      PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO ASMENS SVEIKATOS                                                                                                    PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE  PLANAS

 

                                                                                       I  BENDROSIOS NUOSTATOS

 1.  Vadovaudamasi LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 30 str. 2 dalimi, LR SAM ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigije plano rengimo reikalavimų“ ir LR SAM ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.V-1121 „Dėl LR SAM ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr.V-1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigije plano rengimo reikalavimų“ pakeitimo “ n u s t a t a u, kad ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos ( įskaitant ambulatorines odontologijos ir burnos priežiūros paslaugas) ( toliau ASPP) gali būti pradėtos teikti tik parengus Planinių ambulatorinių ASPP atnaujinimo ir teikimo ASPĮ planą ( planas) skirtas saugiam etapiniam ASPP paslaugų teikimo atnaujinimui Įstaigoje siekiant užtikrinti tinkamą infekcijų kontrolę, personalo, pacientų ir aplinkos atžvilgiu, ir užkirsti kelią CPVID-19 ligos ( koronoviruso infekcijos) plitimui.
 2. Įstaigoje paciento duomenys tvarkomi per ESPBI IS sistemą, taip užtikrinamas jų atsekamumas.

                                                                                 II ĮSTAIGOS INFRASTRUKTŪRA

8.Infrastruktūros, atsižvelgiant į infekcijų kontrolės reikalavimus, įvertinimas:

8.1 per darbo dieną maksimaliai UAB Panemunės ŠSC bus priimama 50 % maksimalaus per dieną galimo priimti pacientų skaičiaus, o dviejų savaičių laikotarpiu nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos epidemiologinei situacijai šalyje neblogėjant –  paslaugų apimtis didinti;

8.2 nuotolinio ir tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos teikiamos iš viso 8 kabinetuose, veiklos adresuose: A.Smetonos al.55A ir Č.Sasnausko g.56

8.2.1 iš jų 4 kabinetuose atliekamos invazinės procedūros, o 4 kabinetuose atliekamos neinvazinės procedūros, gydytojų konsultacijos;

8.3 kabinetų konsultacijų  grafikai, kabinetų numeriai , konkretaus specialisto darbo vieta, dezinfekcijos po kiekvieno tiesioginio kontakto konsultacijos laikas, nurodyti Priede Nr.1;

8.4 tiesioginio kontakto su pacientu kabinetų dezinfekcija atliekama kiekvieną dieną prieš pradedant darbą, po kiekvienos tiesioginio kontakto su pacientu procedūros ir baigus darbą.

8.5 Nuotolinių konsultacijų kabinetų dezinfekcija atliekama kiekvieną dieną baigus darbą.

8.6. Įstaigoje darbas organizuojamas taip, kad nesusikryžiuotų pacientų srautai.

8.7 Kabinetų ir kitų Įstaigos patalpų, daiktų, įrenginių, paviršių valymas/dezinfekcija vykdomas pagal infekcijų kontrolės reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“).

8.8. Įstaiga užtikrina, kad kiekvienas kabinetas ar kita Įstaigos patalpa (ir juose esantys daiktai, įrenginiai, paviršiai) būtų valomi po kiekvieno paciento vizito.

8.9. Įstaiga užtikrina visų Įstaigos patalpų išvalymą ir dezinfekciją kiekvienos darbo dienos pabaigoje.

8.10 visų įstaigos patalpų valymo tvarka yra patvirtinta 2015 m. sausio 3 d. direktoriaus įsakymu Nr.1/2015, Priedas Nr.5 bei nurodyta atskirų patalpų valymo ir dezinfekcijos planuose, kuriuose nurodyta: Dezinfekcijos objektas, priemonių pavadinimai, koncentracija, dezinfekcijos laikas, procedūros periodiškumas, dezinfekcijos būdas, vykdytojas.

                                                                

                                                      III. PERSONALO DARBO PRINCIPAI

9. Įstaiga užtikrina, kad ASPP teiktų minimalus, būtinas paslaugai suteikti, asmens sveikatos priežiūros specialistų ir kitų darbuotojų skaičius:

9.1 Gydytojai odontologai – 2;

9.2 Šeimos gydytojai – 5;

9.3 Bendrosios praktikos slaugytojai – 5;

 1. Įstaigoje dirbantis asmens sveikatos specialistas, dirbantis ir kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau tekste – ASPĮ),  siekiant kryžminės taršos prevencijos, tokio specialisto ,  darbas organizuojamas ciklais.

11.Įstaiga užtikrina, kad Įstaigos darbuotojai naudotų asmeninės apsaugos priemones (toliau tekste – AAP) atsižvelgiant į saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendime Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“. Priedas Nr.1

11.1. Įstaigoje priimamos pacientų grupės, priskirtinos I – II – III AAP saugumo lygiams.

11.2. Įstaigoje naudojamos AAP, kaip aprašyta šio Plano Priede Nr.4.

12 Jeigu pacientui, kuriam buvo atliktas tinkamas triažas ir jau apsilankiusiam Įstaigoje, išaiškėja simptomai ar aplinkybės, leidžiantys įtarti COVID-19 ligos (koronoviruso infekcijos) atvejį, pacientas nedelsiant izoliuojamas toje pačioje patalpoje, kviečiama GMP. Pacientui išvykus, Įstaigoje atliekama dezinfekcija pilna apimtimi pagal šio Plano 8.6 ir 8.7. punktus.

 1. Taip pat įstaigoje matomoje vietoje įvardintos su Covid-19 situacijos valdymu susietos institucijos ir jų kontaktai:

11.1. Karštoji viruso linija COVID-19 – 1808;

11.2. Greitoji medicinos pagalba (GMP) – 033 arba 112;

11.3. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tel. +370 618 79984 ir +370 616 94562 (visą parą);

11.4. Karščiavimo klinika, Juozapavičiaus pr.72, Kaunas,  skambinama tel. (8 37) 329 007  tik šeimos gydytojas

 1. Atsižvelgiant į Įstaigos kompetenciją, apibrėžtą asmens sveikatos paslaugų licencijoje, Įstaiga turi įtarti COVID-19 ligos atvejį, tačiau identifikuoti COVID-19 ligos atvejo Įstaiga neturi teisės.
 2. Įstaigos darbuotojai darbo pradžioje ir pabaigoje matuojasi kūno temperatūrą, o rezultatus fiksuoja Įstaigos vadovo patvirtintos formos žurnale (Priedas Nr. 4). Pradedant darbą pildoma darbuotojo epidemiologinė deklaracija (Priedas Nr. 3).

                                     IV PACIENTŲ APTARNAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO PRINCIPAI

 1. Ir toliau prioritetą teikia nuotolinėms konsultacijoms.
 2. Šeimos gydytojas, gydytojas odontologas nuotolinės konsultacijos metu atlieka paciento triažą. Jeigu pacientas nepriklauso COVID-19 ligos rizikos grupei, pacientui nenustatoma virusinės kvėpavimo takų ligos simptomų ar aplinkybių, leidžiančių įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų ir yra medicininių indikacijų kontaktinei konsultacijai, pacientas registruojamas kontaktinei konsultacijai ar odontologinės paslaugos teikimui. Paciento apklausos anketa pateikiama šio Plano Priede Nr. 2
 3. Su Pacientais, kurie vyresni nei 60 m. ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis aptariamos galimos rizikos ir įvertinama numatomo gydymo būtinumas ir pirmumo eilė.
 4. Pacientų srautų valdymo principai:

17.1. Virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai Įstaigoje nepriimami.

17.2. Kiekvienu apsilankymo atveju Įstaiga identifikuoja, ar pacientas neturi virusinės infekcijos simptomų:

17.2.1. telefoninio pokalbio su Įstaigos registratūros darbuotoju metu,

17.2.2. telefoninio pokalbio su Įstaigos gydytoju odontologu ar šeimos gydytoju,

17.2.3. pacientui atvykus į Įstaigą, prieš pradedant teikti tiesioginio kontakto paslaugas, įstaigos darbuotojas apklausia pacientą, pamatuoja kūno temperatūrą ( be kontakčiu termometru) ir pateikia pacientui užpildyti ir pasirašyti Įstaigos vadovo patvirtintos formos Paciento apklausos anketą (Priedas Nr. 2).

17.3. Pacientui atvykus į Įstaigą, įstaigos darbuotojas:

17.3.1. paprašo pacientą dezinfekuoti rankas dezinfekciniu skysčiu;

17.3.2. įsitikina, ar pacientas dėvi medicininę kaukę ar respiratorių.

17.4. Jeigu atvykusiam į Įstaigą pacientui nustatomi simptomai ar aplinkybės, leidžiantys įtarti COVID-19 ligą, ar buvusį kontaktą su sergančiais COVID-19 asmenimis per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, ar yra buvusi išvyka į užsienį per paskutiniąsias 14 kalendorinių dienų, atliekami veiksmai pagal šio aprašo III dalies 11 punkto reikalavimus.

17.5. Įstaiga organizuoja pacientų registraciją tik telefonu ir taip, kad nesusidarytų fizinių pacientų laukimo eilių Įstaigos viduje bei užtikrina, kad prie kabineto durų lauktų ne daugiau kaip 1 pacientas.

17.6 Pacientą informuoti, kad į šeimos centrą suaugęs žmogus turi atvykti vienas. Tais atvejais, kai vienas pacientas negali atvykti  vienas dėl amžiaus ar turimų lėtinių ligų, ji gali lydėti tik vienas asmuo, lydinčiam asmeniui pasiūlyti palaukti palydėtojo asmens, esant galimybei ne centro patalpose. Vaikus lydėti gali tik vienas šeimos narys.

17.7 Registruojant pacientą kontaktinei konsultacijai būtina paprašyti atvykti su minimaliu asmeninių daiktų kiekiu.

17.8 Pacientą vizitui registruoja jo šeimos gydytojas, pas gydytoją konsultantą pacientą registruoja taip pat jo šeimos gydytojas

17.9 Pacientams ASPP teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į Įstaigą pacientas  įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Atstumai tarp pacientų laukimo zonoje  ne mažiau 2 metrai.

 

                                                V BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Įstaigoje vykdoma per dieną galimo priimti maksimalaus pacientų skaičiaus stebėsena, vertinama epidemiologinė situacija Įstaigoje ir, jai keičiantis, koreguojamas maksimalus priimamų pacientų skaičius.

19. Duomenys apie per dieną Įstaigoje priimtą maksimalų pacientų skaičių yra kaupiami ir prireikus pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, ar Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

20. Įstaigos vadovas kontroliuoja, kad pacientų priėmimas būtų vykdomas griežtai laikantis suderinto Plano.

21. Įstaigos vadovas privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų aprūpinti AAP atsižvelgiant į saugos lygius.

22. Paslaugų atnaujinimo apimtis nustato Įstaigos vadovas.

23. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų teikimo planavimo mastas Įstaigoje mažinamas ne mažiau kaip 50 proc., esant bent vienai iš šių sąlygų:

  23.1. šalyje patvirtinta po 50 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų per dieną 3 dienas iš eilės;

  23.2. šalyje patvirtinta 200 ar daugiau naujų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų bent 1 dieną.

 1. Pacientą lydinčiam asmeniui taikomi tie patys triažo kriterijai bei infekcijų kontrolės veiksmai, kaip ir pacientui.
 2. Už Plano reikalavimų laikymąsi Įstaigos darbuotojai atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
Close Menu